„Edukacja ekologiczna jest kluczowa dla powodzenia transformacji w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Badania dotyczące zrównoważonej konsumpcji wskazują jednak jednocześnie, że poziom wiedzy konsumenckiej Polaków jest wciąż niski. Słabe jest też przekonanie o rzeczywistym wpływie konsumentów na środowisko, w którym żyją, a w rezultacie na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Cena jest wciąż decydującym kryterium przy zakupie.

Badania świadomości ekologicznej wskazują, że Polacy są co prawda świadomi zagrożeń wynikających z nadmiernego wykorzystywania zasobów, jednak nie znają praktycznych sposobów zapobiegania temu zjawisku.

W tym kontekście istotne jest ukierunkowanie edukacji na zmianę zachowań konsumenckich poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie ochrony środowiska oraz rozwijanie ich
wiedzy na temat praw w zakresie dostępu do informacji o produkcie i producencie.

W dobie „uczenia się przez całe życie” działania edukacyjne powinny być zróżnicowane i skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Uświadamianie przyszłych konsumentów powinno rozpoczynać się już na etapie edukacji podstawowej oraz ogólnej.
Ważne jest, aby wiedza w tym zakresie miała charakter praktyczny i odzwierciedlała tendencje pojawiające się na rynku. Ponadto konieczne jest upowszechnienie praktycznej wiedzy w zakresie zrównoważonej konsumpcji również wśród dorosłych w ramach kampanii społecznych. Zmiana sposobu myślenia i nawyków konsumenckich przyczyni się w efekcie do wywierania presji na producentów.”

Źródło: Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Warto zobaczyć:

54 środki służące „zamknięciu obiegu” cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Określono w nim również pięć sektorów priorytetowych, które przyspieszą przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). 

Polish Circular Hotspot jest publiczno-prywatną platformą współpracy wszystkich środowisk mających realny wpływ na zmiany cyrkularne w Polsce.

„Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej”

Raport „Polska droga do GOZ”